Statistics Statistics
1690187
Online User Online1
Today Today54
Yesterday Yesterday673
ThisMonth This Month3,319
LastMonth Last Month23,660
ThisYear This Year190,827
LastYear Last Year180,201


 
 

การพัฒนารายวิชาเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Thai MOOC

ไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุม วันที่ 16 กรกฏาคม 2563

 Presentation ประกอบการประชุม

 ดาวน์โหลด รายชื่อนักศึกษาที่ส่งมา เพื่อปรับแก้ไข (กำหนดส่ง 20 ก.ค.63)

 ดาวน์โหลด ประมวลรายวิชา 4 รายวิชา เพื่อปรับแก้ไข (กำหนดส่ง 23 ก.ค.63)

กำหนดการส่งงาน

รายการ กำหนดส่ง
1. confirm รายชื่อนักศึกษา และวัสดุที่จะให้จัดซื้อ (กรรมการเทคนิค) 20 กรกฎาคม 63
2. ปรับแก้ไขประมวลรายวิชา (กรรมการเนื้อหา) 23 กรกฎาคม 63
3. ส่งวิดิทัศน์แนะนำรายวิชา (กรรมการเทคนิคและเนื้อหา) 3 สิงหาคม 63

ดาวน์โหลด logo

 ดาวน์โหลด logo ThaiMOOC และ logo มหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติการจัดทำสื่อ MOOC

 ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติในการจัดทำรายวิชาบน Thai MOOC

 Presentation ประกอบการประชุม 26 ธันวาคม 2562

 Presentation ประกอบการประชุม คณะกรรมการด้านเนื้อหา 19 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด ประมวลรายวิชาและโครงสร้างเนื้อหา

คำสั่งแต่งตั้ง

 คณะกรรมการด้านเนื้อหา การผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Thai MOOC

 คณะกรรมการด้านเทคนิค การผลิตบทเรียนออนไลน์เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Thai MOOC

ติดต่อผู้ประสานงาน : นางสาวชุลีพร ปิ่นธนสุวรรณ โทร.3719 นางสาวกุญฏา เปรมปรีดิ์ โทร.3712

อีเมล์สำหรับส่งข้อมูล : chuleeporn@webmail.npru.ac.th