Download คู่มือการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 9

Download คู่มือการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 8

วิดีโอสอนการสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 9 (โดยอาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

หัวข้อการสอน

แนะนำซอฟต์แวร์สำหรับอัดหน้าจอและอุปกรณ์ที่ต้องใช้  นาทีที่ 00.00
ตอนที่ 1 ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม นาทีที่ 00.45
ตอนที่ 2 การบันทึกหน้าจอ นาทีที่ 01.43
ตอนที่ 3 การตัดคลิปบางส่วนออก (การตัดต่อ) นาทีที่ 04.35
ตอนที่ 4 การปรับแต่งเสียง การลดเสียงรบกวน (Noise) นาทีที่ 07.02
ตอนที่ 5 การนำเข้าไฟล์จากภายนอก นาทีที่ 09.56
ตอนที่ 6  การใส่ Transition นาทีที่ 12.46
ตอนที่ 7 การทำ Cursor Effect นาทีที่ 15.01
ตอนที่ 8 การกัดสีทำวิดีโอโปร่งใส นาทีที่ 16.59
ตอนที่ 9 การเพิ่ม Track และการใส่เสียงดนตรีประกอบ นาทีที่ 19.55
ตอนที่ 10 การส่งออกไฟล์ นาทีที่ 23.05

คลิกดูวิดีโอ

วิดีโอสอน "การอัพโหลดวิดีโอโดยใช้ google account ของมหาวิทยาลัย"

 

คลิกดูวิดีโอ

 

วิดีโอสอนการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 7

การบันทึกหน้าจอ (capture) แบบเต็มหน้าจอและการบันทึกหน้าจอ 

1. การบันทึกหน้าจอ (capture) แบบเต็มหน้าจอ
2. การบันทึกหน้าจอ PowerPoint Pesentation

คลิกดูวิดีโอ

การตัดต่อไฟล์วิดีโอที่บันทึก 1

1. การตัดวิดีโอ
2. การแทรกรูปภาพ/วิดีโอ
3. การใส่คำบรรยายภาพ (Callout)

คลิกดูวิดีโอ

การตัดต่อไฟล์วิดีโอที่บันทึก 2

1. การใส่ Transition
2. การ ย่อขยาย เปลี่ยนมุมกล้อง (Zoom-n- Pan)
3. การใส่เอฟเฟค เมาส์ (Cursor Effects)

คลิกดูวิดีโอ

การปรับแต่งเสียง Audio

1. การ Fade in/ Fade out
2. การเพิ่มหรือลดระดับของเสียง (Volume down / Volume up)
3. การเพิ่มเสียงเพลงหรือเสียงประกอบอื่นๆ

คลิกดูวิดีโอ

การบันทึกไฟล์และนำไฟล์ไปใช้

1. การบันทึกไฟล์ สำหรับนำมาแก้ไขภายหลัง (Save)
2. การนำไฟล์ไปใช้ (Export)

คลิกดูวิดีโอ

 

วิดีโอสอนการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 9

การบันทึกหน้าจอ (capture) แบบเต็มหน้าจอและการบันทึกหน้าจอ 

1. การบันทึกหน้าจอ (capture) แบบเต็มหน้าจอ
2. การบันทึกหน้าจอ PowerPoint Pesentation

คลิกดูวิดีโอ

การตัดต่อไฟล์วิดีโอที่บันทึก 1

1. การตัดวิดีโอ
2. การแทรกรูปภาพ/วิดีโอ
3. การใส่คำบรรยายภาพ 

คลิกดูวิดีโอ

การตัดต่อไฟล์วิดีโอที่บันทึก 2

1. การใส่ Transition
2. การ ย่อขยาย เปลี่ยนมุมกล้อง (Zoom-n- Pan)
3. การใส่เอฟเฟค เมาส์ (Cursor Effects)

คลิกดูวิดีโอ

การปรับแต่งเสียง Audio

1. การ Fade in/ Fade out
2. การเพิ่มหรือลดระดับของเสียง 
3. การเพิ่มเสียงเพลงหรือเสียงประกอบอื่นๆ

คลิกดูวิดีโอ

การบันทึกไฟล์และนำไฟล์ไปใช้

1. การบันทึกไฟล์ สำหรับนำมาแก้ไขภายหลัง (Save)
2. การนำไฟล์ไปใช้ (Export)