Statistics Statistics
35058
Online User Online1
Today Today75
Yesterday Yesterday29
ThisMonth This Month814
LastMonth Last Month1,304
ThisYear This Year4,090
LastYear Last Year14,673

คู่มือแสดงขั้นตอนการใช้งาน การสมัครอบรมและสอบเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate

         ขั้นตอนที่ 1  ในส่วนของผู้สมัครเริ่มแรกให้เข้ามาที่เว็บไซต์ http://cic.npru.ac.th/mos  หรือเข้าสู่เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ http://cic.npru.ac.th  --> เลือกเมนู “สอบ MOS Certificate”   ดังรูปที่ 1

รูปที่1.แสดงหน้าเว็บไซด์ http://cic.npru.ac.th

 

ขั้นตอนที่ 2  เลือกที่เมนู “สมัครอบรม” --> คลิกที่ “สมัครออนไลน์”  ดังรูปที่ 2

รูปที่2.แสดงเมนู “สมัครอบรม”  

 

ขั้นตอนที่ 3  เข้าสู่ระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (webmail.npru.ac.th) กรอกอีเมล์ผู้สมัคร ตัวอย่าง 512345678@webmail.npru.ac.th --> คลิกปุ่ม “ถัดไป”  -- > กรอกรหัสผ่าน -->  คลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้”        ดังรูปที่ 3

[* ขั้นตอนนี้เป็นยืนยันตัวบุคคลโดยใยระบบอีเมล์ของ NPRU Google Apps Service ถ้าไม่มีต้องดำเนินการสมัครขอใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ https://webmail.npru.ac.th/]

รูปที่3.แสดงหน้ายืนยันตัวบุคคล

ขั้นตอนที่ 4  กรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการทดสอบและอบรม Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate ให้ครบถ้วน -- > คลิกปุ่ม “ส่ง”

  • เลือกรุ่นที่ต้องการอบรม *
  • ชื่อ-นามสกุล *
  • รหัสนักศึกษา *
  • หมู่เรียน *
  • สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา *
  • อาจารย์ที่ปรึกษา *
  • คณะ *

เบอร์โทรติดต่อกลับ *

รูปที่4.แสดงหน้าแบบฟอร์มการสมัคร

         

ขั้นตอนที่ 5  ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับข้อความยืนยันการตอบแบบสอบถาม  ดังรูปที่ 5

รูปที่5.แสดงส่งแบบฟอร์มสำเร็จ

         

จากนั้นเราจะนำข้อมูลรายชื่อนักศึกษา และจำนวนที่นักศึกษาสมัครการอบรมเพื่อตรวจสอบจำนวนการสมัคร และรายชื่อเพื่อประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซด์และจะถือเป็นที่สิ้นสุดการรับสมัคร ดังรูปภาพแสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม

รูปภาพแสดงรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม

จากนั้นทางสำนักคอมพิวเตอร์จะรวบรวมรายชื่อตามลำดับก่อนหลัง เมื่อครบจำนวนที่เปิดรับสมัครจะหยุดการรับสมัครผ่านเว็บไซด์ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามลำดับก่อนหลังในการสมัครหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมแล้วจะถึงว่าเป็นที่สิ้นสุดการสมัครไม่สามารถสมัครเพิ่มได้