Statistics Statistics
2385934
Online User Online3
Today Today412
Yesterday Yesterday310
ThisMonth This Month722
LastMonth Last Month13,857
ThisYear This Year157,782
LastYear Last Year212,576


 
 

การพัฒนารายวิชาเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Thai MOOC 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน์ เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Thai MOOC ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานและแบบฟอร์มเสนอชื่อรายวิชา
ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติในการจัดทำรายวิชาบน Thai MOOC
Presentation ประกอบการประชุม ครั้งที่ 1/2566

ข้อมูลย้อนหลังปี  2563-2565


คอร์สอบรม

ทีมเนื้อหา edX101
ทีมเทคนิค videoX

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มประมวลรายวิชา/โครงสร้างเนื้อหา/รายชื่อคณะทำงาน/รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ |ตัวอย่างประมวลรายวิชา
ดาวน์โหลด logo ThaiMOOC และ logo มหาวิทยาลัย
แบบประเมินด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค MOOC
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ word  
 ตารางคำนวณชั่วโมงสื่อการเรียนรู้

แหล่งข้อมูล

คู่มือการจัดทำคำบรรยาย .srt
วิดีโอแนะนำการแปลงคลิปเสียง เป็นข้อความอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม VB-CABLE ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิ๊ก
เว็บไซต์ตรวจสอบคำผิด
เทมเพลต PPT

รายงานผลการจัดทำรายวิชาที่แล้วเสร็จ

1

(2563) เปิดเรียนแล้วเมื่อ 5 เม.ย.2564

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU003+2021/about

2

(2563) เปิดเรียนแล้วเมื่อ 5 ก.ค.2564

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU002+2021/about

3

(2563) เปิดเรียนแล้วเมื่อ 29 ก.ค.2564

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU001+2021/about

4

(2563) เปิดเรียนแล้วเมื่อ 10 ก.พ.2565

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU004+2022/about

 

5

(2564) เปิดเรียนแล้วเมื่อ 30 มิ.ย. 2565

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU006+2022/about

6

(2564) เปิดเรียนแล้วเมื่อ 1 ก.ค. 2565

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU009+2022/about

7

(2564) เปิดเรียนแล้วเมื่อ 17 ต.ค. 2565

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU005+2022/about

8

(2564) เปิดเรียนแล้วเมื่อ 9 พ.ย. 2565

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU007+2022/about

9

(2566) เปิดเรียนแล้วเมื่อ 10 ก.ค. 2566

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU012+2023/about

10

(2566) เปิดเรียนแล้วเมื่อ 27 ต.ค. 2566

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NPRU+NPRU011+2023/about

    

ติดต่อผู้ประสานงาน : นางสาวชุลีพร ปิ่นธนสุวรรณ โทร.3719 นางสาวณัฏฐ์นรี แดงมั่นคง โทร.3721

อีเมล์สำหรับส่งข้อมูล : chuleeporn@webmail.npru.ac.th