Statistics Statistics
1838611
Online User Online3
Today Today97
Yesterday Yesterday889
ThisMonth This Month4,092
LastMonth Last Month15,201
ThisYear This Year71,098
LastYear Last Year268,153


 
 

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการจองห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

อัตราขอใช้บริการการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม click

แนวปฏิบัติการใช้บริการอาคารสถานที่และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์

  

 สรุปขั้นตอนการใช้งาน Booking.npru.ac.th                     วิธีการเข้าใช้งานระบบการจองใช้ห้องออนไลน์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ 0 3410 9300 ต่อ 3712  เบอร์ภายในโทร.3712

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 จำนวน 65 ที่นั่ง ราคา 7,500 บาท /วัน

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 70 ที่นั่ง ราคา 8,000 บาท/วัน

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 20 ที่นั่ง ราคา 4,000 บาท/วัน

***ราคานี้รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องขยาย เสียงและ LCD โปรเจคเตอร์ เท่านั้น