Statistics Statistics
2515480
Online User Online5
Today Today531
Yesterday Yesterday609
ThisMonth This Month14,332
LastMonth Last Month16,997
ThisYear This Year116,897
LastYear Last Year170,431


 
 

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการจองห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

อัตราขอใช้บริการการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม click

แนวปฏิบัติการใช้บริการอาคารสถานที่และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์

  

 สรุปขั้นตอนการใช้งาน Booking.npru.ac.th                     วิธีการเข้าใช้งานระบบการจองใช้ห้องออนไลน์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ 0 3410 9300 ต่อ 3712  เบอร์ภายในโทร.3712

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 จำนวน 65 ที่นั่ง ราคา 7,500 บาท /วัน

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 70 ที่นั่ง ราคา 8,000 บาท/วัน

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 20 ที่นั่ง ราคา 4,000 บาท/วัน

***ราคานี้รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องขยาย เสียงและ LCD โปรเจคเตอร์ เท่านั้น