Statistics Statistics
2515519
Online User Online3
Today Today570
Yesterday Yesterday609
ThisMonth This Month14,371
LastMonth Last Month16,997
ThisYear This Year116,936
LastYear Last Year170,431


 
 

การเตรียมตัวในระหว่างที่มีการปรับเปลี่ยนระบบอีเมล์ใหม่ (@npru.ac.th)


วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึง 22 มีนาคม 2561

  • ให้ผู้ใช้งานอีเมล์ @npru.ac.th ทุกท่านทำการเก็บข้อมูลที่สำคัญออกจากอีเมล์ หรือทำการย้ายข้อมูลจากอีเมล์ @npru.ac.th ไปยังอีเมล์ @webmail.npru.ac.th เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  • หากยังไม่มีอีเมล์ @webmail.npru.ac.th สามารถสมัครได้ที่ https://webmail.npru.ac.th/
  • หากต้องการใช้วิธีย้ายข้อมูลจากอีเมล์ @npru.ac.th ไปยังอีเมล์ @webmail.npru.ac.th สามารถศึกษาวิธีการย้ายได้ที่ http://goo.gl/mxsy2I

 

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึง 25 มีนาคม 2561

  • ในระหว่างนี้ อีเมล์ @npru.ac.th จะไม่สามารถรับและส่งอีเมล์ได้
  • สำนักคอมพิวเตอร์จะทำการสร้าง ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตั้งต้น ของระบบอีเมล์ใหม่ไว้ให้

 

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

  • เปิดใช้งานระบบอีเมล์ @npru.ac.th ตัวใหม่
  • ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่สำนักคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้
  • ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง เมื่อใช้งานระบบครั้งแรก
  • ระบบอีเมล์ @npru.ac.th ตัวเก่ายังอยู่ แต่จะไม่สามารถใช้งานรับและส่งอีเมล์ได้ จะสามารถเข้าไปอ่านอีเมล์เก่า ๆ ได้เพียงอย่างเดียวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561