1 เงื่อนไขของการรับทุน

1.1  ผู้รับทุนต้องเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการทดลองการปฏิบัติราชการแล้ว และไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา
1.2  ลิขสิทธิ์ของบทเรียนออนไลน์ดังกล่าวเป็นของมหาวิทยาลัยร่วมกับเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องลงนามในหนังสือรับรองว่าบทเรียนออนไลน์ที่ได้จัดทำขึ้นมิได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์จากเจ้าของผลงาน หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์และพบความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
1.3 ผู้ขอรับทุนต้องมิได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ในปีงบประมาณเดียวกันมาก่อน
1.4 ผู้ขอรับทุนต้องมิเคยได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาเดียวกันกับที่เสนอขอรับทุน
1.5 รายวิชาที่ขอรับทุนต้องมีจำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
1.6 ผู้ขอรับทุนต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ที่เสนอขอรับทุนต่อสาธารณะ
1.7 ผู้ขอรับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามคำสั่งและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1.8 ผู้ขอรับทุนต้องจัดทำวิดีโอประกอบการเรียนการสอนโดยใช้เสียงบรรยายของตนเอง

 

2 ขั้นตอนการขอรับทุน

    2.1 ให้ผู้ขอรับทุนแจ้งความประสงค์ขอรับทุนโดยกรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมแนบหลักฐานตัวอย่างในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ จำนวน 1 บท ให้คณะกรรมการพิจารณา

     ตัวอย่าง การส่งหลักฐานการสร้างรายวิชาเพื่อขอรับทุน

    2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งผลงานบทเรียนออนไลน์ให้กับสำนักคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยจัดส่งหลักฐานดังต่อไปนี้

          - แบบฟอร์มขอส่งผลงานบทเรียนออนไลน์เพื่อขอรับทุน

          - มคอ.3 ของรายวิชาที่นำเสนอขอรับทุน

          - บทเรียนออนไลน์ ใน CD จำนวน 1  แผ่น

          - หลักฐานการสร้างบทเรียนออนไลน์บน NPRU-LMS