***ทุกแบบฟอร์มส่งในระบบ e-document โดยผ่านประธานสาขาวิชา/ผ่านคณบดี***

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ (โปรดพิมพ์ข้อความตามแบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ชาวไทย

1.แจ้งความประสงค์ขอรับทุนบทเรียนออนไลน์

+ ใบสมัครรับทุน

2. แจ้งความประสงค์ขอส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

3. แจ้งความประสงค์ขอส่งผลงานบทเรียนออนไลน์ที่ปรับแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

(ปรับแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

 

แบบฟอร์มสำหรับกรณีที่มีผู้ร่วมจัดทำผลงานมากกว่า 1 คนต่อรายวิชา 

(โปรดพิมพ์ข้อความตามแบบฟอร์ม)

1.แจ้งความประสงค์ขอรับทุนบทเรียนออนไลน์

+ ใบสมัครรับทุน

2. แจ้งความประสงค์ขอส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

3. แจ้งความประสงค์ขอส่งผลงานบทเรียนออนไลน์ที่ปรับแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

(ปรับแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ)