สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณชุลีพร ปิ่นธนสุวรรณ โทร 3719

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์