ตัวอย่างรายวิชาที่ได้รับทุน

รายวิชา 9541101 คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมศิลป์ ของอาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี  ผู้ที่ได้รับทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558

**ทำจนครบทุกเนื้อหาตามที่ระบุใน มคอ.3