บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ข้อรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับอาจารย์