คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสาหรับอาจารย์