มหาวิทยาลัยได้มีการจัดซื้อลิขสิทธ์โปรแกรม Microsoft Windows และ Microsoft Office เพื่อให้บริการกับอาจารย์นักศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบดูแลเรื่องการใช้งานต่างๆ 

การติดตั้ง

  1. สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย สามารถแจ้งหน่วยซ่อมบำรุง สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งให้
  2. สำหรับเครื่องห้องบริการ หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลสามารถมาขอแผ่นติดตั้งได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้แจ้งอีกครั้งเพื่อ Activate โปรแกรม (สำนักคอมพิวเตอร์ไม่แจก Serial Number แต่จะเป็นผู้ใส่และ Activate ให้)

ในการติดตั้งระบบควรใช้ Software ที่มีการแนะนำให้ใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติด Virus หรือ Adware