โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับอาจารย์ 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับอาจารย (25-08-2559)

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสาหรับอาจารย์ (25-08-2559)

บันทึกข้อความขอรับการประเมินบทเรีย์(LMS)

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการประเมินเว็บไซต์

ผลการประเมินเว็บไซต์อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความขอรับการประเมินเว็บไซต์

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความขอรับการประเมินเว็บไซต์แบบแก้ไขได้

แผนการดำเนินงานโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 2 

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับอาจารย์  ครั้งที่ 2 (ออนไลน์)