Statistics Statistics
1609100
Online User Online1
Today Today784
Yesterday Yesterday863
ThisMonth This Month32,094
LastMonth Last Month23,746
ThisYear This Year109,740
LastYear Last Year180,201


 
 

ข่าวกิจกรรม
  [02-05-2563] การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  [01-05-2563] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ 
 
คู่มือการใช้งาน
  คู่มือการเข้าใช้งาน WEBEX MEETING ด้วย GUEST USER  |  Download
  คู่มือการติดตั้งโปรแกรม WebEx  |  Download
 
กำหนดการอบรม 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ตารางการอบรม  ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรม | 
Download  
กลุ่มย่อยที่ 1 
 + ตรวจสอบรายชื่อ  ดูรายละเอียด
 + Meeting Number :  912 515 632
กลุ่มย่อยที่ 2 
 + ตรวจสอบรายชื่อ  |  ดูรายละเอียด
 + Meeting Number :  916 780 971
กลุ่มย่อยที่ 3
 + ตรวจสอบรายชื่อ  |  ดูรายละเอียด
 + Meeting Number :  918 023 440

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ตารางการอบรม  ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรม | Download  
กลุ่มย่อยที่ 1 
 + ตรวจสอบรายชื่อ  ดูรายละเอียด
 + Meeting Number :  910 991 885
กลุ่มย่อยที่ 2 
 + ตรวจสอบรายชื่อ  ดูรายละเอียด 
 + Meeting Number :  917 636 007
กลุ่มย่อยที่ 3
 + ตรวจสอบรายชื่อ  |  ดูรายละเอียด 
 + Meeting Number :  914 059 004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ  ตารางการอบรม  ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรม | Download  
กลุ่มย่อยที่ 1 
 + ตรวจสอบรายชื่อ  ดูรายละเอียด 
 + Link คลิกเข้าประชุมออนไลน์ 
กลุ่มย่อยที่ 2 
 + ตรวจสอบรายชื่อ   ดูรายละเอียด
 + Link คลิกเข้าประชุมออนไลน์ 
กลุ่มย่อยที่ 3
 + ตรวจสอบรายชื่อ   ดูรายละเอียด
 + Link | คลิกเข้าประชุมออนไลน์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------