Statistics Statistics
1690178
Online User Online5
Today Today45
Yesterday Yesterday673
ThisMonth This Month3,310
LastMonth Last Month23,660
ThisYear This Year190,818
LastYear Last Year180,201


 
 

ข่าวกิจกรรม
  [02-05-2563] การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  [01-05-2563] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ 
 
คู่มือการใช้งาน
  คู่มือการเข้าใช้งาน WEBEX MEETING ด้วย GUEST USER  |  Download
  คู่มือการติดตั้งโปรแกรม WebEx  |  Download
 
กำหนดการอบรม 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  ตารางการอบรม  ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรม | 
Download  
กลุ่มย่อยที่ 1 
 + ตรวจสอบรายชื่อ  ดูรายละเอียด
 + Meeting Number :  912 515 632
 + VDO ย้อนหลัง : รอบ  1 | 2 | 3 | 4
กลุ่มย่อยที่ 2 
 + ตรวจสอบรายชื่อ  |  ดูรายละเอียด
 + Meeting Number :  916 780 971
 + VDO ย้อนหลัง : รอบ 1 | 2 | 3 | 4 |  
กลุ่มย่อยที่ 3
 + ตรวจสอบรายชื่อ  |  ดูรายละเอียด
 + Meeting Number :  918 023 440
 + VDO ย้อนหลัง : รอบ 1 | 2 | 3 | 4 |  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ตารางการอบรม  ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรม | Download  
กลุ่มย่อยที่ 1 
 + ตรวจสอบรายชื่อ  ดูรายละเอียด
 + Meeting Number :  910 991 885
 + VDO ย้อนหลัง : รอบ 1 | 2 | 3 | 4 | 
กลุ่มย่อยที่ 2 
 + ตรวจสอบรายชื่อ  ดูรายละเอียด 
 + Meeting Number :  917 636 007
 + VDO ย้อนหลัง : รอบ 1 | 2 | 3 | 4 | 
กลุ่มย่อยที่ 3
 + ตรวจสอบรายชื่อ  |  ดูรายละเอียด 
 + Meeting Number :  914 059 004
 + VDO ย้อนหลัง : รอบ 1 | 2 | 3 | 4 | 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ  ตารางการอบรม  ดูรายละเอียด
เอกสารประกอบการอบรม | Download  
กลุ่มย่อยที่ 1 
 + ตรวจสอบรายชื่อ  ดูรายละเอียด 
 + Link คลิกเข้าประชุมออนไลน์ 
กลุ่มย่อยที่ 2 
 + ตรวจสอบรายชื่อ   ดูรายละเอียด
 + Link คลิกเข้าประชุมออนไลน์ 
กลุ่มย่อยที่ 3
 + ตรวจสอบรายชื่อ   ดูรายละเอียด
 + Link | คลิกเข้าประชุมออนไลน์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------