ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง  การทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง  ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับเต็ม รวมฉบับที่ 1-2)

>>อ่านข่าวย้อนหลัง

 การส่งหลักฐานบทที่ 1 ให้คณะกรรมการพิจารณา (ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563)