1 เงื่อนไขของการรับทุน

   1.1 ผู้รับทุนสนับสนุนต้องเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อหรืออยู่ในช่วงรับทุนของมหาวิทยาลัย

   1.2 ลิขสิทธิ์ของบทเรียนออนไลน์ดังกล่าวเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบหากเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของบทเรียนออนไลน์ที่นำมาเสนอเพื่อขอรับทุน

   1.3 ผู้ขอรับทุนจะต้องมิได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ในปีงบประมาณเดียวกันมาก่อน

   1.4 ผู้ขอรับทุนต้องมิเคยได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาเดียวกันกับที่เสนอขอรับทุน

   1.5 ผู้ขอรับทุนต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ที่เสนอขอรับทุน
สู่สาธารณะ

2 ขั้นตอนการขอรับทุน

    2.1 ให้ผู้ขอรับทุนแจ้งความประสงค์ขอรับทุนโดยกรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมแนบหลักฐานตัวอย่างในการจัดทำบทเรียนออนไลน์ จำนวน 1 บท ให้คณะกรรมการพิจารณา

     ตัวอย่าง การส่งหลักฐานการสร้างรายวิชาเพื่อขอรับทุน

    2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งผลงานบทเรียนออนไลน์ให้กับสำนักคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยจัดส่งหลักฐานดังต่อไปนี้

          - แบบฟอร์มขอส่งผลงานบทเรียนออนไลน์เพื่อขอรับทุน

          - มคอ.3 ของรายวิชาที่นำเสนอขอรับทุน

          - บทเรียนออนไลน์ ใน CD จำนวน 1  แผ่น

          - หลักฐานการสร้างบทเรียนออนไลน์บน NPRU-LMS