รวมบทเรียนออนไลน์ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ NPRU Open Courseware

คณะครุศาสตร์ (จำนวน 2 รายวิชา)

ลำดับ

รายชื่อผู้ส่ง

ชื่อวิชา (คลิกเปิด)

สาขาวิชา

ปี

1

อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์

1121205 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรและการสอน

2558

2

อาจารย์เทพยพงษ์ เศษคึมบง

1034402 การออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

2561

 

คณะพยาบาลศาสตร์ (จำนวน 7 รายวิชา)

ลำดับ

รายชื่อผู้ส่ง

ชื่อวิชา (คลิกเปิด)

สาขาวิชา

ปี

1

อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร

4172203 การพยาบาลพื้นฐาน

พยาบาลศาสตร์

2558

2

อาจารย์ณัฐยา  เชิงฉลาด ชูพรม

1500134 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2

พยาบาลศาสตร์

2561

3

อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์

4171104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

พยาบาลศาสตร์

2562

4

อาจารย์ศุภรัสมิ์  วิเชียรตนนท์

4173582 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2

การพยาบาลสูติศาสตร์

2562

5

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์

4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น

การพยาบาลชุมชน

2563

6

อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์

4173781 การฝึกปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

2563

7

อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ

4172501 การพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

การพยาบาลสูติศาสตร์

2563

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (จำนวน 28 รายวิชา)

ลำดับ

รายชื่อผู้ส่ง

ชื่อวิชา (คลิกเปิด)

สาขาวิชา

ปี

1

อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ

1500128 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีน

2558

2

อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา

1524101 เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา

สังคมศึกษา

2558

3

รศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก

1632201 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 1

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

2559

4

อาจารย์วิภาวี วันละ

2902751 ภาษาจีนเพื่อการสนทนา

ภาษาจีน

2559

5

อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ

1572307 การอ่านภาษาจีน 1

ภาษาจีน

2560

6

อาจารย์ Shen Ye

2902755 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ

ภาษาจีน

2560

7

อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช

1574204 วรรณคดีจีน

ภาษาจีน

2561

8

อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ

1572308 การอ่านภาษาจีน 2

ภาษาจีน

2561

9

อาจารย์จักรกฤช แนมสมบัติ

1573313 ไวยากรณ์จีน 1

ภาษาจีน

2561

10

อาจารย์จิตรภณ สุนทร

2542402 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่

สังคมศึกษา

2561

11

อาจารย์อานนท์ ห่อสกุลสุวรรณ

2061404 ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 2

ดนตรีศึกษา

2562

12

อาจารย์กุลยา สกุลนคร

1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2562

13

อาจารย์ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์

1541102 ศิลปะการอ่าน

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2562

14

อาจารย์ Chen Yuanyuan

1572311 นิทานสุภาษิตจีน

ภาษาจีน

2562

15

อาจารย์ Han Ying

1573312 ภาษาและวัฒนธรรมจีนในสังคมปัจจุบัน

ภาษาจีน

2562

16

อาจารย์ Shen Ye

1571304 การฟังและการพูดภาษาจีน 2

ภาษาจีน

2562

17

อาจารย์วิภาวี วันละ

1571301 ภาษาจีนระดับต้น 1

ภาษาจีน

2562

18

อาจารย์สาวิตรี ตนสาลี

1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีน

2562

19

อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช

1573316 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน

ภาษาจีน

2562

20

อาจารย์รุจา สุขพัฒน์

1531102 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

2562

21

อาจารย์จารุวรรณ  นครจารุพงศ์

8061103 ทฤษฎีสี

ศิลปศึกษา

2562

22

อาจารย์ ดร.นารีมา แสงวิมาน

1553303 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

2562

23

อาจารย์อานนท์ ห่อสกุลสุวรรณ

2063302 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรี

ดนตรีศึกษา

2563

24

อาจารย์กุลยา สกุลนคร

1541104 การเขียน

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2563

25

อาจารย์ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์

1542106 ภาษาไทยสำหรับการสื่อสารในองค์กร

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

2563

26

อาจารย์ Han Ying

2913242 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว

ภาษาจีน

2563

27

อาจารย์ Shen Ye

1571600 ระบบเสียงภาษาจีน

ภาษาจีน

2563

28

อาจารย์ ดร.นารีมา แสงวิมาน

1552611 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

2563

 

คณะวิทยาการจัดการ (จำนวน 18 รายวิชา)

ลำดับ

รายชื่อผู้ส่ง

ชื่อวิชา (คลิกเปิด)

สาขาวิชา

ปี

1

อาจารย์ ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร

9923101 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

นิเทศศาสตร์

2561

2

อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์

3602801 ระบบฐานข้อมูล

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2561

3

อาจารย์กสมล ชนะสุข

3601104 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2561

4

อาจารย์กสมล ชนะสุข

3601101 กฎหมายและจริยธรรมในสังคมไซเบอร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2562

5

อาจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช

9912105  การจัดการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

นิเทศศาสตร์

2562

6

อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก

8932402 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

นิเทศศาสตร์

2562

7

อาจารย์วินัย  บุญคง

8912410 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร

นิเทศศาสตร์

2562

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช

8911104  หลักการประชาสัมพันธ์

นิเทศศาสตร์

2562

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค

9913109 การวิจัยนิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

2562

10

อาจารย์สมใจ เภาด้วง

3521103 การบัญชีการเงิน

การบัญชี

2562

11

อาจารย์ปิยะดา คัมภิรานนท์

3531101 การเงินธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

2563

12

อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีชมภู

3651401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2563

13

อาจารย์พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย

3541101 หลักการตลาด

การตลาด

2563

14

อาจารย์สมใจ เภาด้วง

3523302 การบัญชีภาษีอากร

การบัญชี

2563

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช

8911102 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน

นิเทศศาสตร์

2563

16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา รุจิโชค

8923506 สื่อมวลชนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 

นิเทศศาสตร์

2563

17

อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก

9933102 การสื่อข่าวและรายงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

นิเทศศาสตร์

2563

18

อาจารย์วินัย บุญคง

8933407 เทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

นิเทศศาสตร์

2563

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จำนวน 35 รายวิชา)

ลำดับ

รายชื่อผู้ส่ง

ชื่อวิชา (คลิกเปิด)

สาขาวิชา

ปี

1

อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล

7131304 ระบบปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2558

2

อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี

9541101 คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมศิลป์

อุตสาหกรรมศิลป์

2558

3

อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง

7132201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2558

4

อาจารย์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง

7152306 ปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

2558

5

อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน

7152405 การเขียนโปรแกรมเชิงอ๊อบเจ็กต์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

2558

6

อาจารย์อดิศร แก้วภักดี

6001007 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

วิศวกรรมโทรคมนาคม

2559

7

อาจารย์ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน

4072319 อาชีวอนามัย

สาธารณสุขศาสตร์

2559

8

อาจารย์กมลวรรณ บุตรประเสริฐ

4102706 ระบาดวิทยา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2559

9

อาจารย์ดวงรัตน์ เสือขำ

4103708 อนามัยสิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2559

10

อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี

9570201 การวัดและเครื่องมือวัด

อุตสาหกรรมศิลป์

2559

11

อาจารย์นันทิดา โหวดมงคล

4103709 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2560

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กาญจนสินธุ

6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

2560

13

อาจารย์สัญญา ควรคิด

6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2560

14

อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล

7133804 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2560

15

อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน

7101301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

2560

16

อาจารย์โสภณ มหาเจริญ

9562102 งานไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับครุอุตสาหกรรมศิลป์

อุตสาหกรรมศิลป์

2560

17

อาจารย์สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง

7152305 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

2560

18

อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน

7132403 โปรแกรมสำเร็จรูปมัลติมีเดีย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2560

19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ กาญจนสินธุ

6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์  1

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

2561

20

อาจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน

7153314 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

2561

21

อาจารย์โสภณ มหาเจริญ

9560206 ไมโครโปรเซสเซอร์ในงานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมศิลป์

2561

22

อาจารย์จุฑาศินี พรพุทธศรี

9570202 เขียนแบบเครื่องกล

อุตสาหกรรมศิลป์

2561

23

อาจารย์ธนัชพร มุลิกะบุตร

4072801 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร์

2561

24

อาจารย์กมลวรรณ บุตรประเสริฐ

4103102 โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2561

25

อาจารย์กฤษฎา เลิกชัยภูมิ

4091401 แคลคูลัส 1

คณิตศาสตร์

2561

26

อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน

7192701 คอมพิวเตอร์กราฟิก

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2562

27

อาจารย์กุลยา เจริญมงคลวิไล

7192107 การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วยกรอบภาพ

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2562

28

อาจารย์จรินทร อุ่มไกร

4143606 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล

คอมพิวเตอร์ศึกษา

2562

29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน

7151304 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

2562

30

อาจารย์ดวงรัตน์ เสือขำ

4102901 การสาธารณสุขเบื้องต้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2562

31

อาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา

4011103 ฟิสิกส์ 2

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

2562

32

อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา

4013201 กลศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2562

33

อาจารย์นันทิดา โหวดมงคล

4102704 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

 อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

2562

34

อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน

7193706 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2563

35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ช่อเหมือน

7151401 คณิตศาสตร์ดีสครีต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

2563