ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับทุนฯ ส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

        คณะกรรมการผลิตบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอนได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุนดำเนินการจัดทำบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

        ทั้งนี้หากท่านดำเนินการจัดทำผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอส่งผลงาน และจัดส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๓๗๑๙